อธิบดี พด. ลงพื้นที่ติดตามการทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จังหวัดน่าน หวังต่อยอดแผนตำบลทั่วประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จังหวัดน่าน
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและเกษตรกร บ้านวังแข ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ชี้แจงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่

ปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จำนวน 77 ตำบล โดยสังเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพร่วมกับการใช้ที่ดินปัจจุบัน และสถานการณ์การผลิต การบริโภค การตลาด รวมทั้งความต้องการการแก้ปัญหาของชุมชน

จากแผนตำบลจะนำไปสู่การเสนอแผนพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ โดยชุมชน ที่มีหน่วยงานท้องถิ่น ราชการ ประชารัฐ สนับสนุน ที่ดินมีการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ภาพรวมสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้ พึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ ในปี 2563 จะเริ่มทำแผนปฏิบัติลงสู่ชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการทุกมิติ

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดดาวดวงใหม่ ผลไม้แปลงใหญ่ โกอินเตอร์
บทความถัดไปคืบหน้าจ่ายเงินเกษตรกรไร่ละ 1,800 บาท กว่า 90% พร้อมดันโครงการใช้ยางในประเทศ หวังกระตุ้นราคายางให้มีเสถียรภาพ