เกษตรแฟร์ ปี60…จัดเต็มทุกพื้นที่ชู “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ว่า งานเกษตรแฟร์ ปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้คนไทยเป็น เวลายาวนาน มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน การดำรงชีพ ดังปรากฎให้เห็นชัดเจน คือ โครงการพระราชดำริ ต่างๆ กว่า 4,000 โครงการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงาน ตลอดจนพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานให้กับหน่วยงาน คณะบุคคล และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มากว่า 70 ปี อยากให้นำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็น มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนาอย่างยั่งยืน และประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักวิจัย นักวิชาการที่ได้สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินมาอย่างยาวนาน และได้พัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มากมาย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชน เกษตรกร ได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีพ หรือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หลากหลายสาขา โดยการนำศาสตร์พระราชา กับศาสตร์แห่งแผ่นดิน มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล เช่น ผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้เกษตรกร ประชาชน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การแนะนำให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรช่วงเกิดวิกฤต การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น


การจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มาเรียนรู้ และเติมเต็มในส่วนต่างๆ ที่จัดแบ่งเป็นโซนหลักๆ ประกอบด้วย
1.โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” จัดแสดงบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ฐานข้อมูลสืบสานปณิธานองค์มหาภูมิพลมหาราช ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีเนื้อหาทั้ง พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ประจักษ์และน้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและdigital Media ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

2. โซน 104 นวัตกรรม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยนักวิจัย 59 ผลงาน และผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนา หรือการต่อยอด 45 ผลงาน รวม 104 ผลงาน ใน 9 ด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกี่ยวกับน้ำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยนักวิจัย 59 เรื่อง อาทิ แอฟพลิเคชั่น นิล 4.0 พลังงานที่ยั่งยืน เครื่องสีข้าวครัวเรือนพร้อมพา วัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง EMARBLE และที่นั่งรูปไข่ที่ทำจาก EMARBLE ผงเชื้อและสารออกฤทธิ์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันโรคกล้วยไม้ เครื่องทำน้ำค้าง เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง 5 ทศวรรษเกษตรที่สูงตามรอยพ่อหลวง ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน และเครื่องตากข้าวเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดประเภทอาหารและประเภทที่ไม่ใช่อาหาร ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดไอเดีย ไอโดน ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มาร่วมจัดที่สถาบัน (ออกนอกบริเวณงาน) ที่มาจัดแสดงด้านอาหารโดยเฉพาะ เช่น แยมมะเขือเทศลดน้ำตาล เบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกร กุยช่ายสำหรับผู้มีปัญหาการขบเคี้ยว เป็นต้น

3.การสาธิตผลงานนวัตกรรม การอบรมระยะสั้น ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1 เครื่องโรยเมล็ดโรยดินบนดาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ การเลี้ยงไส้เดือน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเฝ้าข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ และวางแผนการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การทำเกษตรอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยไข่-ปุ๋ยจานด่วน ลาบปลานิลแดดเดียว การปลูกมะนาวนอกฤดู ต้นอ่อนไมโครกรีน การทำปลานิลหยอง เป็นต้น

4.การประกวดพืช สัตว์เลี้ยง เช่น กล้วยไม้ตัดช่อ กล้วยไม้(ต้น) ผลไม้ ไม้ประดับ การประกวดแพะ ไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ปลากัด สุนัขพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งการประกวดวาดภาพ

5.การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้ากว่า 15 โซน อาทิ โซนเกษตรศาสตร์ใต้ร่มพระบารมี โซนสานฝันเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง การแปรรูปจากงานวิจัย ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน อาทิ มะขามหวาน หอมกระเทียม ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าจากมูลนิธิต่างๆ องค์การเกษตรกร สินค้าอุปโภคและบริโภค รถ Food Track อาหารผลิตภัณฑ์จาก 8 ตลาดน้ำ

6. การออกร้านของนิสิตสโมสร ชมรม รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เกษตรกร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการนวัตกรรม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” การประกวดต่างๆ การแข่งขัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.