กรมพัฒนาที่ดิน – ปตท. – มูลนิธิชัยพัฒนา – สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 (ประจำปี 2561 – 2562)

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน สมาชิกเครือข่ายคนรักษ์แฝก หมอดินอาสา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ความร่วมมือของกรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 ภายใต้แนวคิด “หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี อนุรักษ์ปฐพี สร้างวิถีชุมชน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล ส่วนรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะได้รับโล่จากองค์กรร่วมจัด เพื่อยกย่องเชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและขยายผลการปลูกและใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เป็นโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากระราชดำริ ในการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างครบวงจร ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การขยายผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากหญ้าแฝก และเพื่อส่งเสริมให้หญ้าแฝกก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน “พืชเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้เห็นผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในการใช้หญ้าแฝก “พืชมหัศจรรย์”

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายคนรักษ์แฝก สืบสาน อนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหญ้าแฝกอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวเบญจพร ชานครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แอปพลิเคชั่นติดตามการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ” โดย ผศ.ดร. ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกต่อไปในอนาคต