สสท. ครบรอบ 51 ปี จัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ระดมสมองผู้นำขบวนการสหกรณ์ เสนอแนวทางพัฒนาสหกรณ์ไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ฉลองครบรอบ 51 ปี จัดงานประชุมทางวิชาการ ในวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ระดมสมองระดับผู้นำขบวนการสหกรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอแนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2511 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่การแสวงหากำไร หรือรายได้มาเพื่อแบ่งปันกัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแนวคิดในการจัดตั้งสหภาพสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย โดยกรมสหกรณ์เดิม ได้เ้รียกเก็บค่าช่วยจัดสหภาพสหกรณ์จากสหกรณ์ทุกสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา ในอัตราพันละหนึ่งของทุนดำเนินงานในวันสิ้นปีทางบัญชีแต่ไม่เกิน 1,000 บาท เงินทุนดังกล่าวเรียกว่า “เงินทุนสะสมช่วยจัดสหภาพสหกรณ์” โดยทางราชการได้รวบรวมเงินจำนวนนั้นฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จนกระทั่ง ปีพ.ศ. 2509 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้จัดทำลู่ทางการจัดตั้งสหภาพสหกรณ์การพิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2509 และให้ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์” แทนชื่อ “สหภาพสหกรณ์”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2510 คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำนวน 22 คน ได้เริ่มประชุมกันเป็นครั้งแรกนำโดยนายปกรณ์ อังศุสิงห์ ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญตามรายงานการประชุม คือเห็นสมควรจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นชุมนุมสหกรณ์โดยมีความมุ่งหมายที่ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของบรรดาสหกรณ์ตลอดจนยังความสะดวกให้เกิดแก่กิจการของสหกรณ์เหล่านั้นด้วย และเพื่อจะได้ใช้เป็นที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยถูกต้องด้วยตนเอง ทั้งจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์อีกด้วยในที่สุด โดยที่ประชุมเมื่อ 8 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2511 มีมติให้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน และกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เป็นวันจดทะเบียน และวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานของสันนิบาตสหกรณ์ โดยได้รับจดทะเบียนเป็นสมาคมสหกรณ์ ประเภทชุมนุมสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 มีชื่อว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้ และในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ยังผลให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด สินใช้ ได้มีการเปลี่ยนฐานะจากการเป็นสหกรณ์มาเป็นสถาบันมีชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” (The Cooperative League of Thailand: CLT) โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2511 เป็นต้นไป

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้จัดการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ เนื่องในวันกำเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยให้สหกรณ์ทุกประเภทมารวมกัน เพื่อเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และแนะนำสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป โดยจะมีการจัดการประชุมเพื่อรำลึกวันกำเนิดสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งจะมีการจัดการประชุม และมีกิจกรรมลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

“การจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทยจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างขบวนการสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุม National Cooperative Summit on “Thai Coop Movement moving Forward Together” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะเป็นการรวบรวมแนวคิด การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ ซึ่งจะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไ้ขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ให้บรรลุเป็นผลสำเร็จ

คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการกำหนดให้วันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอย่างแท้จริง” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าว