เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการข้าวโพด – ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญนักวิชาการ นักส่งเสริม นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยเปิดทางให้ผู้สนใจส่งผลงานได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การประชุมวิชาการข้าวโพด – ข้าวฟ่างแห่งชาติจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานวิจัย และความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วนที่อยู่ในวงการข้าวโพดและข้าวฟ่าง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวฟ่าง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ผลผลิตมากว่าร้อยละ 90 นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา โดยวางแผนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตาม Zoning by Agri-map ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 และดำเนินการภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต คือ เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสร้างสมดุล อุปสงค์ อุปทาน ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยปีการผลิต 2562/63 คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย จะมีปริมาณมากถึง 5.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/62 ประมาณ 0.06 ล้านตัน

แต่ความต้องการใช้ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์มากถึงปีละ 8.25 ล้านตัน จึงทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และสำหรับข้าวฟ่างนั้น ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวฟ่างของไทยมีประมาณ 11,000 ไร่ ผลผลิตรวม 37,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 321 กิโลกรัม/ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวฟ่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับรูปแบบการประชุม นอกจากเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขาพืช และการใช้ประโยชน์แล้ว  ยังมีการบรรยายพิเศษการเสวนา การอภิปรายคณะ และการศึกษาดูงานจึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานการศึกษาวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://corn-sorghum39.doae.go.thหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร0 2-940-6124 หรือทางE-mail : [email protected]