กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงข่าวการจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019”

(4 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) (TED Fund) จัดงานแถลงผลการดำเนินงาน และความพร้อมในการจัดงานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ “TED Fund Grant Day 2019” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าว

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) (TED Fund) กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund  มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน และสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)

โดยตั้งแต่ปลายปี 2560 TED Fund ได้ดำเนิน โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงริเริ่มจัดงาน TED Fund Grand Day ขึ้น ในปี 2561 พร้อมมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการจำนวน 24 ทุน เป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท ต่อมายังดำเนินการสร้างกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้และสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการร่วมเสนอโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลสำเร็จดังกล่าวจึงนำมาสู่การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” ในปีนี้ เป็นปีที่ 2”

ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กําหนดจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่า แก่นักศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย จากการสรรหาโดยผู้แทนกองทุน (Scouting) โดยกองทุนส่งผู้แทนรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ Startup หรือ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และจากการเปิดรับสมัครทั่วไป (Online – Inception Proposal) โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไม่เกิน 90% หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่เรียกว่ารูปแบบการสนับสนุนแบบ 10/90 คือ 90% มาจากการสนับสนุนของกองทุน TED Fund และอีก 10% คือส่วนที่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมร่วมลงทุน ในลักษณะงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุน TED Fund ได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการอยู่ที่จำนวนกว่า 1,395 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จำนวน 481 โครงการ และมีผู้ประกอบการลงนามในสัญญารับทุนแล้ว 143 โครงการ โดยมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต

ภายในงานแถลงข่าว ยังมีการเสวนาโดย ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อมผู้ประกอบการที่ได้รับทุนในปี 2561 มาพูดคุยถึงการต่อยอดธุรกิจ หลังจากได้รับทุนไปแล้ว อาทิ นายกรรณ ศิธาพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายแบนด์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้รับทุนโครงการ MY BAND เเพลตฟอร์มรายแรกที่ให้บริการจองวงดนตรีคุณภาพเเละครอบคลุมลิขสิทธิ์เพลงกว่า 10 ล้านเพลงทั้งไทยเเละสากล, นายชวยศ ป้อมคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด ผู้รับทุนโครงการ Codekit  ซี่งเป็น platform การเรียน programming ในรูปแบบของเกม เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว สร้างให้โรงเรียนปรับใช้ง่าย และสามารถสร้างตารางเรียน programming ในแบบของตัวเองได้

“TED Fund Grant Day 2019” จึงเป็นเหมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมได้เข้ามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ TED Fund อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รู้จักกับนักธุรกิจที่มีความสนใจเรื่องของการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ งานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ “TED Fund Grant Day 2019” กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา โดยภายในจะมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย บู๊ธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund หลากหลายสาขา และเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย