อธิบดี พด. ลงพื้นที่ มอบบัตรดินดี (ID Din Dee) ให้เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกร นางประกาย สิทธิศรีจันทร์ บ้านหัวฝาย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด ของ นางหอม งามเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านโคกอาวง ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) ให้แก่เกษตรกร ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากบัตร วิธีการใช้บัตร และสร้างเครือข่ายการใช้บัตร เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มการจัดการดินให้ปลูกพืชได้ รวมทั้งประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ พืช สัตว์ ประมง ปลูกไม้ยืนต้น สร้างป่าสร้างรายได้

สภาพการณ์การเกษตร ปัจจุบัน เกษตรกรสนใจแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวทำเกษตรผสมผสาน มาเป็นพืชอาหารไม้ยืนต้นมีค่า และเกษตรกรต้องการรับรู้และเข้าใจการจัดการดินมากขึ้น เพื่อใช้ที่ดินแบบประณีต ได้รับผลตอบแทนสูง บัตรดินดี จะเป็นประตูเข้าสู่การรับข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่ดินและดูแลดิน ผ่านคิวอาร์โค้ด รวมทั้งการยื่นบัตรรับบริการวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนสร้างความอุดมสมบูรณ์จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน มอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร 1 แสนราย เป้าหมายให้เกษตรกรเข้าใจดินและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า มีอาหารสำหรับครอบครัว และรายได้ด้านเกษตรกรรมที่มั่นคงการใช้ที่ดินมีความยั่งยืนตลอดไป