วช.จัดประชุมนานาชาติโชว์ “นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ”วันที่ 4 – 6 ก.ค.62 ณ โรงแรมThe Am bassador กทม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) จัดการประชุมนานาชาติและนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ “InnoBioplast 2019” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม The Am bassador กรุงเทพฯ

การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการวิจัยและเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ และธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เข้มแข็งในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้กรอบแนวคิด “Circular economy: Rethinking and Challenge in Biochemicals Bioplastics and Biopharma”

การจัดงานครั้งนี้ มีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเศรษฐศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายของภาครัฐ และทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งของประเทศไทยและตลาดสากล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรูปแบบใหม่ ให้สามารถก้าวข้ามการเป็นประเทศผู้มีรายได้ปานกลาง ด้วยการกระจายการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นสู่ภาคการผลิตในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิตได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การประชุมนานาชาติและนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ “InnoBioplast 2019” นี้ เป็นความต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงาน InnoBioplast 2006 (ปี 2556) ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งต่อมาได้มีการจัดงาน “EcoInnovAsia 2008” (ปี 2551)
เป็นการสัมมนาด้านชีวมวลและพลาสติกชีวภาพ งาน “InnoBioplast 2010” (ปี 2553) “InnoBioplast 2013” (ปี 2556) และ “InnoBioplast 2016” (ปี 2559) โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและภาคประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้การจัดงาน InnoBioplast 2019 ยังครอบคลุมภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในระดับโลก ทั้งความก้าวหน้า ทิศทางทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนถึงการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการลงทุน รวมถึงการนำเสนอจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิจัยมากกว่า 20 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความร่วมมือและเครือข่ายขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ในระดับนโยบายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก และใช้พลาสติกชีวภาพเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การกำจัดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste)

บทความก่อนหน้านี้กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แถลงข่าว การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019”
บทความถัดไปขอเชิญเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” วันที่ 5-14 ก.ค.62 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ