รวมพลคนรักเห็ด ในงานสานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรผู้เพาะเห็ด และผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการผลิตเห็ดอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งจากในและต่างประเทศ

การเพาะเห็ด เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลายช่องทาง ทั้งการจำหน่ายเห็ด การแปรรูป และการนำสารสกัดบางชนิดจากเห็ดมาผลิตเป็นอาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพราะเห็ดมีคุณค่าในทางโภชนาการ และมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร ปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตเห็ดได้พัฒนาจนสามารถผลิตได้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การขยายการผลิตเห็ดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผู้บริโภค และเกษตรกรผู้เพาะเห็ด จำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาทั้งจากในและต่างประเทศ มิฉะนั้นสินค้าเห็ดอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านบวกและลบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

จากแนวคิดดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นโอกาสที่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 40 ปี จึงได้ให้ชื่อของการประชุมใหญ่ครั้งนี้ว่า “สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรผู้เพาะเห็ด และผู้สนใจ

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดมสมอง เครือข่ายผู้เพาะเห็ด นักวิชาการด้านเห็ด เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการนำสู่การพัฒนาวงการเห็ดต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งมีกิจกรรมพบปะเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติเกี่ยวกับเห็ด เช่น การเสวนาเรื่อง กลยุทธ์เพาะเห็ดฟางสร้างเงินล้าน มหัศจรรย์เห็ดเพาะถุง พร้อมชมนิทรรศการ และ กรออกร้านสินค้าจากเห็ดมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสที่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 40 ปี และเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเห็ด

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการประชุม สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท นิสิต นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ (แสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน) อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยงานจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-448-2411 หรือ 090-959-7692