เชิญร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”วันที่ 8 – 14 ส.ค.62ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเขตจตุจักร กทม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงานร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและหน่วยงานภาคี 25 องค์กร อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร และ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมภายในงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธานสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ”โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงานตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลจัดแสดงนิทรรศการที่ด้านเกษตรที่น่าสนใจดังนี้ 1) นิทรรศการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำดินและการปฏิรูปที่ดินโดยแสดงโมเดลจำลองการบริหารทรัพยากรป่าต้นน้ำและการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ (งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้) นิทรรศการการปฏิบัติการฝนหลวงและนิทรรศการ King Bhumibol World Soil Day award

และ 2) นิทรรศการด้านการผลิตต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายผลด้านการตลาดอาทิ การแสดงพันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ข้าวสี 4 ภาคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาคนิทรรศการพันธุ์ดาหลาคือต้นดาหลาและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลา  การเลี้ยงผึ้งโพรง  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรง จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง  การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม รวมถึงผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การแสดงตู้ปลาทะเลปลาสวยงาม รวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนยังมีร้านกาแฟ Pang Muang co – op coffee ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอบ้านปางม่วงจังหวัดเชียงรายที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นแบรนด์ของชุมชนและงานศิลปะหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและการฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562  อาทิการสาธิตการแปรรูปอาหารจากปลาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดยำดอกดาหลา น้ำดาหลา น้ำสลัดจากดอกดาหลาและขนมจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไอศกรีมโภชนาการสูง (จากต้นอ่อนข้าวสาลี) ส่วนการฝึกอาชีพเช่น การทำเดคูพาจ การทำดอกมะลิจากรังไหม  การเพ้นท์กระเป๋าลดโลกร้อน การผลิตน้ำหมักชีวภาพและการผลิตโลชั่นบำรุงผิวจากผึ้ง การรีดนมโคด้วยเต้ายาง แนะนำการทำบัญชีอย่างง่าย โดยมีสมุดบัญชีแจกให้กับผู้สนใจ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างละ 1 คู่รวม 4 ตัวในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ยากจนต่อไป

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมนิทรรศการและรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการจัดงานนิทรรศการที่หลากหลายให้ได้รับชม”นายระพีภัทร์กล่าว