เกษตรเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทยได้เสียงตอบรับล้นหลามจากนักท่องเที่ยวจีน

เกษตรเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ โชว์นาฏศิลป์ไทย พืชผักสมุนไพรไทย พร้อมจัดถนนสายอาหาร ได้เสียงตอบรับล้มหลามจากนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประเทศ (Thailand Week) ในงาน Beijing Expo 2019 ณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจัดงานให้เกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเข้าร่วมจัดงาน Beijing Expo 2019 ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนามทีมประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพของไทยให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตพืช ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตการตลาดของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยกำหนดให้เป็นช่วงกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย (Thailand Week) ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีพิธีเปิดงานในวันนี้ ณ บริเวณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำเสนอผ่านการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการเกษตรวิชญา โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กับผู้เข้าชมงานชาวจีนและชาวต่างประเทศได้รับทราบ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย วาดร่ม แกะสลักผักผลไม้ และ Food Street ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนสนใจเข้ามาเยี่ยมชม Thailand Pavilion กันอย่างล้นหลาม ตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดงาน 

 

ส่วนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กำหนดจัดงานวันประเทศไทย (Thailand Day) โดยในช่วงบ่ายจะมีพิธีเปิดงาน ณ Small Theater 2 พร้อมจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยจะมีผู้แทนของคณะผู้จัดงานประเทศจีน แขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ที่มาร่วมจัดงานเข้าร่วมงาน และจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

“ขอเชิญชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน หรือเดินทางมายังกรุงปักกิ่งในช่วงเวลานี้  เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) ภายในงาน Beijing Expo 2019″ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว