วว.ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ KCTC / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ Korea Collection for Type Culture (KCTC)/ Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือใหม่ กับ Dr.Cha Young Kim, General Director of Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2562 ณ เมืองจองอุป ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  กล่าวว่า ทั้งนี้ วว. ได้ลงนามความร่วมมือกับ KCTC เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) โดยทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2561 ได้ดำเนินงานวิจัยในเรื่อง  “Screening  and characterization of microbial strains from Sakaerat Biosphere Reserve Station” และในการร่วมประชุมครั้งนี้ วว. และ KCTC ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัยต้านแบคทีเรีย งานบริการวิจัยด้านการจัดจำแนกจุลินทรีย์ ซึ่งทาง KCTC มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จากกรอบการหารือดังกล่าว จะนำมาซึ่งการร่วมดำเนินโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต