พด. จัดเวทีระดม นักวิชาการ นักวิจัย ทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูพัฒนาที่ดิน แก้ปัญหาการเกษตร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมจัดเวทีประชุมวิชาการ “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” โดยระดมบุคลากรทั้งด้านนักวิชาการ และนักวิจัยจากทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชได้ สามารถลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตพืชได้ปริมาณสูง มีคุณภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.อ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน นับเป็นการประชุมที่สำคัญ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ โดยแบ่งเป็นสาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ และสาขาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ซึ่งผลงานวิจัยสาขาต่างๆ กรมพัฒนาที่ดินจะนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของเกษตรกร ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดเป็นความรู้แก่เกษตรกรโดยนักวิชาการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และหมอดินอาสา นอกจากนี้ กรมจะจัดการองค์ความรู้สนับสนุนโครงการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดการดิน และที่ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการในปี 2562 การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการผลิตพืชด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชท้องถิ่น การคัดเลือกจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินปัญหาดินเค็มและดินกรด การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของทุเรียน การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเพิ่มคุณภาพดิน การติดตามสถานภาพน้ำในดินและแหล่งน้ำในไร่นาเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร

และได้จัดให้มีการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ในเรื่องของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM) การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และมีกิจกรรมถอดบทเรียนผลงานความสำเร็จของ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินอาสาจากจังหวัดยโสธร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ดินแร้นแค้นจนเข้าสู่ระบบการเกษตรที่สมดุลของดิน น้ำ พืช โดยเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน