กยท. รับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง” ฟรี เน้นพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างทางเลือก-รายได้จากอาชีพเสริม

นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2562 จัดอบรมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องคุณสมบัติของยางแห้ง และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการผลิต ยางผสมสารเคมี การบดยาง การออกสูตร และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบอัดเบ้าพิมพ์ เช่น ยางปูพื้นชนิดต่างๆ และจานรองแก้วยางพารา เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง

นางสาวนภาวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ตนเอง ซึ่งการหันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการนำผลผลิตยางที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากสนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว ขอให้แจ้งความประสงค์และส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม นี้

“ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. (02) 940-7391 e-mail : [email protected]” รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวทิ้งท้าย