วศ.นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว แก้ปัญหาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการนำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลงานการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งกรมมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน เป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้ให้กับ SMEs และชุมชนซึ่งจากที่มีข้อมูลที่ได้รับจากสภาเกษตรกรในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเป็นมะพร้าวผลและเตรียมเป็นมะพร้าวดำส่งตลาดสด หรือเตรียมเป็นมะพร้าวขาวส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อทำกะทิ  ในกระบวนการผลิตพบปัญหาการทำมะพร้าวขาวนั้น ก่อให้เกิดน้ำเสียในขั้นตอนของการแช่ชิ้นเนื้อมะพร้าวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการดอง แม้ว่าจะเป็นการผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้าวขาวก็ตาม  และน้ำเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปล่อยลงสู่คลองในท้องร่องสวน ที่เชื่อมกับคลองซอย ลำประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แม่น้ำสายหลัก และแหล่งดินธรรมชาติในร่องสวนนั้นๆ โดยไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในวงกว้าง

ในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการบำบัดน้ำเสีย จึงจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการชุมชนพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานมีความความเชื่อมโยง เป้าหมายให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ เสริมสร้างการเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมากรมได้การดำเนินงานนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2562  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้น และการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใหม่ กับผู้ประกอบการมะพร้าวขาว OTOP ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมจะให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกแบบและการเตรียมวัสดุสำหรับการทำระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการเตรียมพื้นคอนกรีต/สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการทำถังสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติการทำระบบดักไขมันปฏิบัติการทำระบบเติมอากาศและระบบกรองอย่างง่ายปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดปฏิบัติการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่  โดยการฝึกอบรมเน้นฝึกอบรมปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง

ประโยชน์จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวฯ ในวันนี้ ได้ติดตามและเห็นถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในการนำ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP พบว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนได้เป็นระยะต่างๆ ตั้งแต่การเข้ามาระยะแรกของการพบปัญหา และเข้ามาถ่ายทอดจนขณะนี้เกิดการใช้ประโยชนของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เป็นประโยชนต่อการส่งเสริมผลผลิดมะพร้าว  ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ที่มะพร้าวมีความผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการถ่ายทอดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว กรมและพื้นที่ยังต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องระยะต่างๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบบำบัดน้ำเสียนี้ต้องได้รับการเอาในใส่ และได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องทั้งจากกรม หน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการ เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญกับประเทศไทย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน “เรียนให้รู้ ดูให้ทำเป็น เด่นทางด้านการตลาด” พาชมกิจการมะพร้าวอย่างครบวงจร ปลูก แปรรูป และช่องทางการจำหน่าย จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 พบกับ ผู้นำกลุ่ม Cluster มะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวก เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2560 ที่ประสบความสำเร็จทางการตลาด สามารถขายมะพร้าวได้ลูกละ 50 บาท ตลอดทั้งปี และพาชมสวนของผู้เชี่ยวชาญการปลูกมะพร้าวก้นจีบคุณภาพดี โดยใช้ปุ๋ยสูตรโยกหน้าโยกหลัง สามารถตัดผลมะพร้าวได้ทุก 20 วัน หรือ 18 ครั้ง ต่อปี รวมถึงสวนมะพร้าว ของประธานสภายุวเกษตรจังหวัดราชบุรี อดีตคนจน มะพร้าวสร้างฐานะ พลิกชีวิตเป็นเศรษฐี เริ่มจาก 1 ไร่ เป็น 100 ไร่

สำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343