อตก. จัดแถลงข่าวงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี” มุ่งขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่เป็นรูปธรรม

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดชลบุรี โดยในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ สมุนไพร หัตถกรรมสิ่งทอ พันธุ์ไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่เป็นรูปธรรมและสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางณัฐวีย์ ชัยมาลา นางอลิสา ม่วงมณี นางพรทิพทย์ สมเกียรติวีระ ร่วมงาน ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จตุจักร กรุงเทพฯ