กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ตามรอยพระบาท คู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ”

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานด้านพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมในด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  จึงได้จัดทำ โครงการ “ตามรอยพระบาท คู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ”  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  วัดธาตุประสิทธิ์  ต.นาหว้า  อ.นาหว้า  จ.นครพนม เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชเสาวนีย์ในการอนุรักษ์   ฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม  เพื่อให้เกษตรกร ผู้ทอผ้าไหม รวมถึงเยาวชน และผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ  สร้างรายได้เพิ่ม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด “โครงการตามรอยพระบาท  คู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ”  ในครั้งนี้  จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์  อ.นาหว้า  ต.นาหว้า

ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างนั้น  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่  ทรงสนพระราชหฤทัย เพราะมีความสวยงามแปลกตา  และใน ปี 2515  ทั้ง 2 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินต้น(กฐินส่วนพระองค์) ที่วัดธาตุประสิทธิ์  ได้มีราษฎรทูลเกล้าฯถวายผ้าไหม แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อทอดพระเนตรก็รู้สึกพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก  จึงได้เริ่มส่งเสริมการทอผ้าไหม จนมีการรวมกลุ่มกันเป็น “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรก” ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมทั่วประเทศในเวลาต่อมา

สำหรับกิจกรรมในงาน “ตามรอยพระบาท  คู่พระบารมี  สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ” มีทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการตามรอยพระบาท คู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ  นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงและสาธิตกิจกรรมด้านหม่อนไหม  เช่น  การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม  การทอผ้า  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ ศิลปาชีพฯ  การแจกน้ำหม่อน แจกท่อนพันธุ์หม่อน ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิด  “ธนาคารเส้นไหมศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์”  ซึ่งเป็นธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่กรมหม่อนไหมนำร่องจัดทำขึ้นในปี2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งสำรองเส้นไหมที่มีคุณภาพกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเส้นไหมของเกษตรกร  ทำให้เกษตรกรสามารถทอผ้าได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยภายในงานจะมี  นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์  ประธานกลุ่มหัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์  ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ราษฎร  ผู้ถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อ ปี พ.ศ.2515  มาร่วมบอกเล่าความเป็นมาของจุดกำเนิน “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรก” ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แห่งนี้ด้วย

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขอเชิญเกษตรกร และประชาชนทั่วไป               ร่วมกิจกรรม “ตามรอยพระบาท  คู่พระบารมี  สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพ”  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  ศูนย์ศิลปาชีพ  วัดธาตุประสิทธิ์  อ.นาหว้า   ต.นาหว้า จ.นครพนม เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่องานด้านการเกษตรทุกอาชีพ  รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม