สวทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) คนปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สวทช. จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กันยายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและส่งเอกสารได้ที่ นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ (02) 564-7000 ต่อ 71799 หรือ อี-เมล: [email protected] และ นางสาว    โสภิดา เนตรวิจิตร อี-เมล: [email protected] หรือ (02) 564-7000 ต่อ 71144 โทรสาร (02) 564-7021

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https//www.nstda.or.th/ , https//www.biotec.or.th/ , https//www.mtec.or.th/, https//www.nectec.or.th/ และ https//www.nanotec.or.th/