โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง ประจำปี 2562

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และ นางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ นายเฉลิม จันทร์รอด บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง ประจำปี 2562 ประจำอำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งหน่วยงานกรมประมงได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 1,500 ตัว ปลาแรด จำนวน 700 ตัว อาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 10 กระสอบ และป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายไวนิลด้านการประมง 1 ป้าย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนต่อไป โดยมี นายมานิตย์ สุวรรณไชยยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม และทีมงาน ร่วมมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ด้วย