พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ แหล่งน้ำบึงตะเครง

หน่วยงานกรมประมง นำโดยนางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ แหล่งน้ำบึงตะเครง หมู่ที่ 12 บ้านเก้ารัง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ได้แก่ ปลายี่สกเทศ 150,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลาหมอตาล 25,000 ตัว และปลาดุกอุย 25,000 บาท เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17 นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก