วช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ระดับอาชีวศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 60 ปี วช. “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 60 ปี วช. “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษา” ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวช. 4 วช.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า วช.สนับสนุนและพัฒนาทักษะของเยาวชนด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมเพื่อนำโดรนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการประดิษฐ์แก่เยาวชน วช.ได้ดำเนินการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้โดรนเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและการพัฒนาไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายมิติ

ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษา” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการต่อยอดให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมฝูงโดรนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเขียนโปรแกรมสั่งการที่ซับซ้อน และต่อยอดไปสู่การสร้างและพัฒนาโดรนที่มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยวช.จะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จะขยายผลการพัฒนาไปยังเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในด้านการใช้ประโยชน์จากโดรนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีทีมระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ทีม โดยภายหลังการอบรม วช.ได้จัดให้มีการแข่งขันเทคนิคบินโดรนแปรอักษร เพื่อทดสอบความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรม และมีมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อีกด้วย