มทร.สุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ทั้ง 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ตามสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 6 รอบ

รอบที่ 1-3 รับสมัครระบบโควต้าวิชาการ/กีฬาและความสามารถพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-29 พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563 และรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-วันที่ 23 มีนาคม 2563

รอบที่ 4-6 รับตรงทั่วไป รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-27 เมษายน 2563 เพิ่มเติม 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 และเพิ่มเติม 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศกำหนด โดยจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาคสมทบวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

บทความก่อนหน้านี้อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล
บทความถัดไปธ.ก.ส. ชูการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน