รมช.มนัญญา ประชุมด่วนสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี

รมช.มนัญญา ประชุมชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีจำกัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากที่ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดวัชพืชมาบริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เบื้องต้นมีสหกรณ์สนใจ 169 แห่ง เปิดรับสมัครเพิ่มจนถึง 29 พฤศจิกายนนี้ ก่อนเสนอรัฐบาลขอเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หวังก้าวสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านลดละเลิกใช้สารเคมี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีจำกัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากที่ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร สหกรณ์จังหวัดและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ ไปยังร้านค้าสหกรณ์ให้เตรียมนำสารเคมีออกจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำรวจความต้องการของสหกรณ์การเกษตรที่พร้อมจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ในการลดละเลิกการใช้สารเคมี โดยให้สหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้สำหรับกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ นำไปบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน 90% และให้สหกรณ์สมทบอีก 10% เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ดังกล่าว

เบื้องต้นได้มีการสำรวจสหกรณ์ที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 169 สหกรณ์ สมาชิก 101,400 ราย เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพด 44 แห่ง อ้อย 5 แห่ง มันสำปะหลัง 11 แห่ง ไม้ผล 6 แห่ง ยางพารา 78 แห่ง และปาล์มน้ำมัน 19 แห่ง และคาดว่าจะมีสหกรณ์สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะดำเนินการสำรวจเพื่อให้ได้จำนวนที่ชัดเจนอีกครั้งภายในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้  ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรจะต้องกำหนดระเบียบการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และมีการวางแผนการให้บริการ รวมถึงจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการกำจัดวัชพืช ด้วยเครื่องจักรกล การใช้อุปกรณ์และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้กับสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้กับสหกรณ์ที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อเดินหน้านโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง และตั้งเป้าหมายที่จะใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยการหันมาใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืชแทน