วว. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง “The International Cannabis-based Medicine Industry 2019”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง “The International Cannabis-based Medicine Industry 2019” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-14.50 น. ณ อาคารบริหาร ชั้น 5 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์ของสารสกัดกัญชา รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาในการสัมมนา ดังนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ วว. กับการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชง-กัญชา” Dr.Joost Heeroma, GH Medical หัวข้อเรื่อง “Sharing experiences : Cannabis activities around the globe” และ “CBM for healthcare professionals and disease showcase” Mr.Christopher Smith, GH Medical หัวข้อเรื่อง “AI and Blockchais technology for cannabis-based medicine industry” นอกจากนี้ ยังมีการจัด Workshop ในกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชง-กัญชา ด้วย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 577-9054, (095) 734-0088 (คุณวรวรรณ กีรติมณีกร) ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) วว.