กรมประมง เดินหน้าพัฒนาระบบ “Smart FSW”

กรมประมงจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าส่งออกให้ผู้ประกอบการ

โดยที่กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง โดยเฉพาะกระบวนการในการอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกให้มีคุณภาพมาตรฐานทางด้านสุขอนามัย ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ป้องกันการระบาดของโรคสัตว์น้ำ ป้องกันผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการตรวจสอบนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กรมประมงได้มีการพัฒนารูปแบบการขออนุญาตนำเข้าส่งออกจากรูปแบบเอกสาร เปลี่ยนเป็นการนำระบบการขอใบอนุญาตและใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window : FSW) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร อันจะนำไปสู่การลดความผิดพลาดด้านข้อมูล เพิ่มความถูกต้องโปร่งใสด้วยการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Data Cross Checking) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐ และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ-ผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงและเป็นการเพิ่มทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชนด้วย

จนกระทั่ง ปัจจุบันนี้ ระบบ FSW ของกรมประมง มีการพัฒนาจนสามารถรองรับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายและภารกิจงานที่มีการปรับเปลี่ยน รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการแจ้งการตรวจปล่อยสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒนาระบบประมวลผล เพื่อในการเปิดตรวจสินค้าประมงที่นำเข้าส่งออกนำผ่าน โดยมีหลักทั่วไปว่าจะมุ่งเน้นควบคุมเฝ้าระวังในสินค้าที่มีความเสี่ยง และผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของที่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ FSW ที่มุ่งพัฒนาให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรแบบไร้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ ลดเวลาและขั้นตอนการติดต่อ รองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) ในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก