ชวนเที่ยวเกษตรแฟร์ ’63

งานเกษตรแฟร์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดขึ้น วันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด  “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน” ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์การจัดงานเกษตรแฟร์ให้สอดคล้องกับประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ จึงใช้สัญลักษณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” หมายถึง น้ำ (สีฟ้า)  ปลา (สีส้มและเขียว) นา (สีเขียวเข้ม) ข้าวพืชผลและเมล็ดพันธุ์ (สีเหลือง)

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสู่เกษตรกรและประชาชน  เป็นกิจกรรมที่เน้นในการนำผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ จากงานวิจัยในสาขาต่างๆ มาจัดแสดง โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม รวม 97 ผลงาน เช่น กลุ่มเกษตรและแปรรูป ผลงานเรื่อง “ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ Kwsx5901 มาจากการผสมระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์ 4041และ 709 เป็นการสร้างพันธุ์ผสมเปิดที่มีฐานพันธุกรรมกว้าง แล้วสกัดสายพันธ์ุอินบรีด ( Inbred Line ), ข้าวโพดหวานสีม่วงลูกผสมเดี่ยวเคยู คอร์นเบอรี่ พันธุ์ Kspsx5903 กลุ่มอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมไข่ คุกกี้มันสำปะหลัง กลุ่มสัตว์และประมง เช่น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมและงานหัตถกรรมจากเปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อให้ประชาชนที่มาเดินร่วมงานได้นำความรู้กลับไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตอบสนองนโยบายการลดขยะ ดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการไม่ใช้ถุงพลาสติก เพื่อความสะดวกในการเดินชมงานเกษตรแฟร์ให้ใช้รถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับร้านค้าจัดแบ่งเป็นโซน 14 โซน มีร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้า 1,600 ร้านค้า ร้านนิสิต 170 ร้านค้า และร้านค้าสโมสรนิสิตอีก 11 ร้าน ซึ่งภายในงานทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดจุดทิ้งขยะและคัดแยกขยะจุดใหญ่ๆ ที่มีนิสิต จิตอาสา เพื่อให้นิสิตแนะนำผู้เดินชมงานได้มีการคัดแยกและทิ้งขยะถูกประเภท