เริ่มแล้ว มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคอีสานตอนบน กยท. ชู นิทรรศการความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพารา

วันนี้ (24 มกราคม 2563) กยท. จัดพิธีเปิดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชู นิทรรศการให้ความรู้และการสาธิตเทคโนโลยี นวัตกรรมยางพารา ตลอดจนกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

นายไอศูรย์ แสนคำ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง มากกว่า 1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและดูแลพี่น้องชาวสวนยางมาตลอด โดยมีนโยบายสำคัญที่มอบมายให้ กยท. ดำเนินการควบคู่กันหลายโครงการ ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้จากการขายผลผลิตยางสม่ำเสมอ และเพียงพอกับการใช้จ่าย มาตรการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป มาตรการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ผลักดันการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น มาตรการส่งเสริมการปลูกแทนยางเก่า โดยการปลูกพืชแบบผสมผสาน การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้จากหลายช่องทาง นอกจากรายได้จากยางพารา และอีกหลายมาตรการที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายไอศูรย์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” นี้ กยท. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดงานร่วมกับงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยมหกรรมยางพาราท้องถิ่นฯ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม สินค้า เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างจุดแข็งให้สินค้า เกิดการเจรจาการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนายางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

“ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งการออกร้านแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ ระดับเขต การประกวดธิดาชาวสวนยาง การจัดแสดงสินค้าเกษตร “ของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” การประชุมสัมมนาวิชาการด้านยางพารา และอีกหลากหลายกิจกรรม โดยคาดว่ามีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าชมสินค้า นิทรรศการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวงานมหกรรมยางพาราฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563”