สศก. สนองมาตรการรัฐเข้มข้น โควิด-19 เชิญชวนแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบ 41 ปี สศก. พร้อมเล็งแนวทาง Work from home ย้ำ งานมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบผู้ติดต่อราชการ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดในวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อชะลอและหยุดยั้งจากการระบาดของโรค ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะมีการคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามบริเวณต่างๆ ซึ่งในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สศก. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ทั้งสถานที่ห้องปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยรอบทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

นอกจากนี้ เลขาธิการ สศก. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิจารณาศึกษาแนวทางการทำงานที่บ้าน (Work from home) อาทิ การเตรียมระบบสนับสนุนการทำงานแบบ Video Conference หรือระบบแฟลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินการ มีกำหนดประเภทงานและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในการผลัดเวรให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มาติดต่อราชการ และมอบหมายงานที่จะให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการภายในที่พักอาศัย โดยจะมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ขณะที่การจัดประชุม อบรม ที่จำเป็นต้องดำเนินการ สศก. จะกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน โดยไม่ให้มีการรวมกลุ่มเกิน 50 คน ตามมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนด รวมถึงการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ตามหลัก Social Distance การรับประทานอาหารจานเดียว หรืออาหารกล่อง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด คัดกรอง และจำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเพณีโดย สศก. ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ เปิดให้แขกผู้มีเกียรติและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมแสดงความยินดีในรูปแบบออนไลน์ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ได้ทาง  www.oae.go.th โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันยับยั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

บทความก่อนหน้านี้วว. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้การเกษตร วิจัยพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง ระบุเป็นนวัตกรรมผลิตถ่านที่มีรูพรุนสูง ดูดซับกลิ่นได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
บทความถัดไปกรมหม่อนไหม แนะนำพันธุ์หม่อนทนแล้ง มีคุณภาพใบที่ดี และให้ผลผลิตสูง