กยท. ปั้นทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นนวัตกรด้านยางพารา แจกทุนปริญญาตรี จนจบการศึกษา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา แก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท โดยจัดสรรทุนให้ กยท. ระดับเขตทั่วประเทศ รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า คุณสมบัติผู้สมัครอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. อย่างถูกต้อง และมีสวนยางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กยท. ที่ต้องการขอทุน เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายการศึกษาวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวันสมัคร แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างศึกษา และจำนวน 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สถานศึกษาและสาขาวิชาที่ กยท. กำหนดมอบทุน มีดังนี้

– สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 3 เมษายน 2563 สอบคัดเลือกในวันที่ 8-9 เมษายน 2563 และประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2563 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th และ www.rubber.co.th แล้วนำไปยื่นที่ กยท.
ในพื้นที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โทร. (02) 433-2222 ต่อ 242 และโทร. (092) 249-0380