“ปันกล้าเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจกกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 20,000 ต้น แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้แต่ละส่วนงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ประสบความเดือดร้อน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก 8 ด้านของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนและเพื่อขับเคลื่อนสู่ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ ดังนั้น คณะวนศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยจำนวน 8 แห่ง และมีกิจกรรมผลิตกล้าไม้ประจำปีเพื่อนำไปปลูกทดลอง ปลูกฟื้นฟูในพื้นที่สถานีวิจัย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของโรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ และจำหน่ายเป็นรายได้มาอย่างต่อเนื่อง

จึงได้จัดโครงการ “ปันกล้าเพื่อสังคม” แบ่งปันกล้าไม้ที่มีอยู่ในเรือนเพาะชำของสถานีวิจัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้นำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง ซึ่งอย่างน้อยเป็นการช่วยเสริมให้กับประชาชนสามารถมีรายได้ในอนาคตจากไม้เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และยังช่วยให้พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยกล้าไม้ดังกล่าว

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

สำหรับกล้าไม้ที่จัดเตรียมแจกจ่ายแก่ประชาชน มีประมาณ 20,000 กล้า ประกอบด้วย ตะเคียนทอง แดง ประดู่ป่า พะยูง หลุมพอ ยางนา พะยอม กระถินลูกผสม กฤษณา เหรียง ชะมวง สะตอ สำรอง หย่อง ลูกดิ่ง สมอดีงู สมอพิเภก มะค่าโมง ฯลฯ โดยกล้าไม้ที่แจกมีขนาดความสูงประมาณ 20-40 เซนติเมตร จากเรือนเพาะชำของสถานีวิจัย มก. 4 แห่ง ดังนี้

  1. สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร. (081) 876-3023
  2. สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด โทร. (091) 408-5556
  3. สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. (085) 151-8798
  4. สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา โทร. (087) 867-9061

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 และมีความประสงค์จะขอรับกล้าไม้เศรษฐกิจ จะต้องแจ้งให้สถานีวิจัยฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันรับกล้าไม้ โดยต้องระบุชนิดและจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้ สามารถรับกล้าไม้ได้ไม่เกิน 100 กล้าต่อคน และต้องเดินทางไปรับกล้าไม้ ณ ที่ตั้งของสถานีวิจัยฯ เท่านั้น เมื่อมาถึงสถานีวิจัยฯ ที่เป็นสถานที่รับกล้าไม้ ผู้มารับกล้าไม้จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ทางสถานีวิจัยฯ จัดเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อย พร้อมยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ก่อนจะรับกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ พร้อมถ่ายภาพเป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้น เนื่องจากกล้าไม้มีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. (093) 578-0684

———————————————————————————————————

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่