กรมส่งเสริมการเกษตรผุดไอเดีย “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ชวนอุดหนุนผลไม้ภาคใต้

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้พ่อค้าที่มีรถขนส่งมาลงทะเบียนร่วมโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” มุ่งกระจายผลไม้คุณภาพจากสวนภาคใต้สู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย 6-7 สิงหาคมนี้ ณ ตลาดเมืองทองเจริญศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเมืองร้อนที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยปี 2563 ภาคใต้มีเนื้อที่ปลูกไม้ผล 1,038,208 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 884,792 ไร่ ผลผลิตรวม 727,827 ตัน ซึ่งผลไม้ทั้ง 4 ชนิดจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตจะกระจุกตัว ก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ เกษตรกรจะต้องเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิต

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

จากเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือผ่านจุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้รถเร่ส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรง ทำให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” เพื่อมุ่งหวังที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และเชื่อมโยงการตลาดกับแหล่งรับซื้อในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของภาคใต้ที่มีอัตลักษณ์ มีความสด ใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรถเร่รับซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงในการรับซื้อผลไม้ไว้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมแนะนำขั้นตอนในการขนส่ง นำร่องในสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีปริมาณผลผลิตมากและต้องการกระจายผลไม้ออกนอกพื้นที่ผ่านระบบรถเร่ที่มีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างความเข้าใจกลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น เน้นความสะอาด สุขอนามัย การเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสดใหม่ถึงปลายทาง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจผู้บริโภค เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้กลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ “โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดเมืองทองเจริญศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตลาดดังกล่าวเป็นตลาดที่มีผู้ค้าส่งและผู้บริโภคจำนวนมาก เป็นแหล่งรองรับสินค้าที่เชื่อมต่อไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยนำผลไม้ในฤดูกาลของภาคใต้ ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรียน จำนวน 9 ตัน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มังคุด จำนวน 5 ตัน จากจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี เงาะ จำนวน 300 กิโลกรัม จากจังหวัดระนอง ลองกอง จำนวน 600 กิโลกรัม จากจังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี สละ จำนวน 400 กิโลกรัม จากจังหวัดพัทลุง สละอินโด จำนวน 500 กิโลกรัม จากจังหวัดพัทลุงและนราธิวาส จำปาดะ จำนวน 300 กิโลกรัม จากจังหวัดสงขลา ส้มโอ จากจังหวัดระนอง รวมทั้งสินค้าแปรรูปจากผลไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความเป็นอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตในพื้นที่ไปจัดจำหน่ายด้วยรถเร่ จำนวน 18 คัน จาก 9 จังหวัด ให้แก่ผู้บริโภคนอกแหล่งผลิต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ เน้นการช่วยกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกร สำหรับปริมาณและราคารับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้เป็นไปตามการตกลงกันในพื้นที่ ส่วนการกำหนดราคาซื้อขายนอกแหล่งผลิตปลายทางต้องเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค กิจกรรมในงานดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามา ชม ชิม ช้อป ผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อแนะนำสินค้าและการจำหน่ายในราคาพิเศษ (นาทีทอง) การเจรจาซื้อขายสินค้า เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”