มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 แนวคิด (Concept) “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” Theme “อ่านสร้างคน เขียนความสุข”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. (TCEB) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” และปีนี้กำหนด Theme ในการจัดงานเป็น “อ่านสร้างคน เขียนความสุข” เพราะนำงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานเข้ามาร่วมจัดในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 8 นี้ และมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 นอกจากมุ่งสร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน ยังเป็นการปลูกฝังและพัฒนาด้านการศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนภาคอีสานแล้ว และแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราก็รับผิดชอบหลักร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่นในการประชาสัมพันธ์งาน ซึ่งปีนี้นอกจากการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วทุกมุมเมืองขอนแก่นแล้ว เรายังได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และส่งป้ายประชาสัมพันธ์งานไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเพื่อเชิญชวนให้จังหวัดในภาคอีสานได้ทราบงานและมาร่วมงานที่ขอนแก่น ให้สมกับเป็นงานระดับภูมิภาค นอกจากนี้ สื่อวิทยุ รวมถึงสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรามีก็ได้ให้ความสำคัญกับงานนี้ นำไปลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือกลุ่มครู นักเรียน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็จะได้จัดคณะครู นักเรียน หมุนเวียนมาร่วมในงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแก่น กล่าวถึงการขานรับนโยบายของจังหวัดที่จะผลักดันขอนแก่นเป็นมหานครแห่ง MICE โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์งาน ซึ่งปีนี้นอกจากการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วทุกมุมเมืองขอนแก่น และได้จัดเตรียมรถให้บริการรับ-ส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทุกวันตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะ กลุ่มครู นักเรียน ในสังกัดของเทศบาลนครขอนแก่น ก็จะได้จัดคณะครู นักเรียน หมุนเวียนมาร่วมในงาน และขอบคุณสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ทุกท่านได้ชวนสมาชิกและพานักเขียนมาในสังกัดท่านมากันเพิ่มขึ้นทุกปีๆ

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรภาคการศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดงานครั้งนี้ ยินดีเปิดพื้นที่ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดและในแถบภาคอีสานได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ และหลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรู้แก่เยาวชนให้เตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยนำการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-Order Thinking in Mathematics) มาจัดและทำ workshop ในวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่เวทีกลาง และนำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science week) ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานด้วย

น.ส.ฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นการร่วมผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคให้มากขึ้น ไม่ให้กระจุกตัวอยู่แต่ในเขตเมืองหลวง และเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และเพิ่มสถิติการอ่านหนังสือในภาคอีสาน โดยภายในงานจะมีพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่

โซนที่ 1 เป็นนิทรรศการการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษาในพื้นที่ นำมาจัดแสดงและมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ร่วมกัน

โซนที่ 2 จะเป็นการจำหน่ายหนังสือ จาก 85 สำนักพิมพ์กว่า 250 บู๊ธ ลดราคา ตั้งแต่ 20-80% และกิจกรรมลด แลก แจกแถมของที่ระลึกมากมายจากแต่ละสำนักพิมพ์ และยังมีโซนหนังสือดีราคาเดียว และพื้นที่อีก กว่า 30% ยังแบ่งเป็นโซนเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานหรือ STATIONARY FAIR ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเครื่องเขียนให้น้องๆ ได้มาเลือกซื้อเลือกใช้เป็นจำนวนมากด้วย

โซนที่ 3 จะเป็นกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งจะมีทั้งการพบปะนักเขียนรางวัลดับเบิลซีไรท์ คุณอังคาร จันทาทิพย์ นักเขียนจากสโมสรนักเขียนภาคอีสาน เช่น คุณสมคิด สิงสง คุณปราโมท ในจิต คุณประยูร ลาแสง และอีกหลายๆ ท่าน การแสดงของภาคีเครือข่าย การประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งปีนี้มีการแข่งขันชิงทุนการศึกษา เช่น “การแข่งขันแต่งกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด I-SAN Cosplay contest ครั้งที่ 2 เป็นต้น และที่สำคัญมีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ (Higher-Order Thinking in Mathematics) และศิลปินต่างๆ ที่จะมาบรรเลงในงาน

ส่วนโซนที่ 4 ก็จะเป็นการอบรมสัมมนา Workshop มากมาย ซึ่งจะอยู่ในโซน I-SAN STATIONARY เช่น “เทคนิคการวาดรูประบายสี, “เทคนิคการใช้ดินสอสีระบายน้ำ ออกแบบเส้น และเทคนิคการลงสีแบบต่างๆ “ห้องเรียนในอนาคต (Classroom in the Future)” และกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างเครือข่าย (Networking) และเชื่อมโยงธุรกิจ (Business matching)

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสปน. (TCEB) กล่าวถึง พันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า โดยมีกลยุทธ์ในการดึงงานแสดงสินค้านานาชาติ มาจัดในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ เดินทางมาจัดและร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าของเอเชีย และ TCEB ก็เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งแรกๆ จนมีมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 แล้ว และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 เพื่อให้งานส่งเสริมกันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี

นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น กล่าวถึงความพร้อมเรื่องช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ สื่อส่วนกลางที่เป็นเครือข่ายของ ททท., สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรเวลาให้ออกทีวี รายการโทรทัศน์ ครอบคลุม 11 จังหวัด รายการอีสานวันนี้ ช่อง 11 รายการโทรทัศน์ สายตรงห้องข่าว ของ KTV, Khonkaen channel, และสกู๊ปข่าว, Spot โฆษณา รวมไปถึงการประสานขอความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 20 จังหวัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 8 เพื่อเชิญชวนพี่น้องต่างจังหวัดให้เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นตามเป้าของ ททท. และถือเป็นภารกิจหลักของ ททท.สำนักงานขอนแก่น

ชาวขอนแก่นและชาวอีสานพลาดไม่ได้ พบกันในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดมหกรรมสินค้า Fresh From Farm สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยกขบวนสินค้าและผลผลิตจากสหกรณ์ทั่วประเทศบุกห้างกลางกรุง
บทความถัดไปราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างงานผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19