กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ เปิดเวทีเสวนา ระดมนักวิชาการถกบทบาท “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย”

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเสวนา ดึงนักวิชาการหลากสาขาร่วมถกบทบาท “เคมี…ในฐานะพระเอกหรือผู้ร้าย” ของสังคม พร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงบทบาทเชิงบวกของสารเคมี ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการบริหารจัดการเคมีอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

ในงานนี้จะมีวิทยากรและนักวิชาการที่มาร่วมให้ความเห็น อาทิ

– ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ Green Chemistry

– รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัด ประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ

– ดร.นวลศรี ทยาพัชร ผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานสารตกค้างทางการเกษตร JMPR (FAO/WHO), ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการประเมินสารเคมีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอดีตผู้อำนวยการกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

– ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย

– ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ งานเสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-12.20 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ จำกัดเพียง 100 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/8t7JQY2nGFafuYPw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 345-1161