มก. จัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย สืบสานเจตนารมณ์หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ที่ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง”

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย และพิธีวางพวงมาลา หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย พร้อมด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และเกษตรกร ร่วมในพิธี

การจัดงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา สืบสานวิทยาการทางการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับชุมชนและประเทศไทยต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดและตอกย้ำ ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานทางด้านการเกษตรของประเทศ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การประกวดแพะ การประกวดไก่แจ้ การประกวดแผ่นยางดิบ/การกรีดยาง กิจกรรมฝึกอบรม และนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และนำความรู้ที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับคำกล่าวของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ที่ว่า “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดงานดังนี้

  1. เพื่อฟื้นฟูผลงานและเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีการเกษตรในยุคปัจจุบัน
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนให้กับเยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
  3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเกษตร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับประวัติ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ผู้ทรงบุกเบิกงานเกษตรกรรมแผนใหม่ในประเทศไทย จนมีความก้าวหน้าเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงริเริ่มทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมขึ้นที่ฟาร์มบางเบิด ในปี พ.ศ. 2463 ถือว่าเป็นฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการทำไร่แบบผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในที่ดอน และในปี พ.ศ. 2510 ท่านทรงได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากสิกรรมและสัตวบาล พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่น และทุ่มเทวางรากฐานให้กับงานด้านการเกษตรของประเทศ นับเป็นคุณูปการต่อวงการเกษตรของประเทศไทยอย่างยิ่ง