มทร.สุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2564 ทั้ง 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

ประเภทโควต้า และประเภทรับตรง ช่วงที่ 1 รับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 รับวุฒิ ม.3 เลือกกรอกใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิ ปวช./ม.6 เลือกกรอกใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิ ปวช./ปวส. เลือกกรอกใบสมัคร ระดับปริญญาตรี

ประเภทรับในระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 รับวุฒิ ม.6 เลือกกรอกใบสมัคร ระดับปริญญาตรี สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ (035) 709-085, (081) 780-6996