ธ.ก.ส. ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งส์ สูงสุดที่ AAA(tha) และ F1+(tha) ต่อเนื่อง 7 ปี

‘ฟิทช์ เรทติ้งส์’ คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ธ.ก.ส. ที่ระดับสูงสุด ‘AAA(tha)’  แนวโน้มอันดับเครดิต Stable และระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง และมีเสถียรภาพ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐและพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตของ ธ.ก.ส. โดย คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ที่ระดับ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงความน่าเชื่อถือสูงสุดและความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ต่ำสุด แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ‘Stable’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ ‘F1+(tha)’ แสดงถึงความสามารถสูงสุดในการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดและความเสี่ยงในการผิดนัด   ชำระหนี้ต่ำที่สุด และมีสภาพคล่องแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดสำหรับการจัดอันดับเครดิตในประเทศ

ในการจัดอันดับเครดิตของ ธ.ก.ส. นั้น ฟิทช์ เรทติ้งส์ ระบุว่า ด้วยสถานะทางกฎหมายของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จึงมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติแก่ ธ.ก.ส. อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีความจำเป็น อาทิ การเพิ่มทุนและการค้ำประกันเงินกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้รับการชดเชยทางการเงินจากการสนับสนุนโครงการและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและการพัฒนาชนบท  ซึ่งการจัดอันดับเครดิตนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเครดิตและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในการจัดการทางการเงิน และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนทางการเงิน และเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ หวังผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าปลอดภัย พร้อมรุกตลาดออนไลน์ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
บทความถัดไปราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา