เอสซีจี ผนึกกำลัง ไทยเบฟ โลจิสติกส์ เสริมแกร่งด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดย นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการบริษัท และ นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและครูผู้ฝึกสอน ด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกัน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะด้านการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำผลงานการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน และกิจกรรม CHR ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้สังคมดีขึ้น อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ และไทยเบฟ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน ซึ่งองค์ความรู้และทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งสององค์กรถือว่ามีมาตรฐานที่สูง การร่วมมือกันในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (081) 816-5624 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills หรือ  www.facebook.com/hrd.pat2013/

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel