เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4 องค์กรพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ยกระดับและพัฒนาฝีมือของนักศึกษาอาชีวะ

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4 องค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือของนักเรียนอาชีวะ เพิ่มโอกาสการหางานสร้างรายได้ที่มั่งคง ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับโครงการ Living Solution Expert นี้ เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โดยเป็นความร่วมมือจากหลายบริษัทในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน-การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ด้านการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ สำหรับให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้าน นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันงานต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหรือที่พักอาศัย มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่การหาช่างหรือผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเพื่อรับงานในลักษณะนี้กลับค่อนข้างยาก เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง SCG HOME เห็นโอกาสที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวะให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดีและมีคุณภาพ โดยนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยของแต่ละองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างมาพัฒนาแผนการเรียน ฝึกการทำงานในสถานที่จริงอย่างเข้มข้น โดยโครงการ Living Solution Expert นี้ ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง งานบริการซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคารและบ้านพัก สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนอย่างตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา”

โครงการ Living Solution Expert เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด การประปานครหลวง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วย วิชาบังคับตามหลักสูตร ปวส. วิชาความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้างและวิชาด้านอาชีพ รวมถึงวิชาด้านการจัดการเป็นผู้ประกอบการ โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน 30 ทุน จากมูลนิธิเอสซีจี ที่สนับสนุนการเรียนอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Living Solution Expert เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.technicdusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 241-0099, (081) 906-3845 และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel