3 เร่ง 3 พัฒนา 3 เป้าหมาย นโยบายภูมิใจไทยอำนาจ

กลุ่มภูมิใจไทยอำนาจ​ นำโดย “ตุ๊ก” วันเพ็ญ​ ตั้งสกุล ​ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด​อำนาจเจริญ ​เบอร์​ 3​ ชูนโยบายหาเสียง​ 3 เร่ง 3 พัฒนา ​3​ เป้าหมาย​ ภายใต้สโลแกน​ “ถนนปลอดภัย​ น้ำไหล​ ไฟสว่าง​ ก้าวข้ามความจน​ สร้างคนสร้างอาชีพ​ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หรือ “ตุ๊ก” ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อำนาจเจริญ เบอร์ 3 กลุ่ม “ภูมิใจไทอำนาจ” พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อำนาจเจริญ จำนวน 24 คน และทีมงานลงพื้นที่หาเสียงในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พบปะ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและแจกแผ่นพับแนะนำนโยบายในการทำงานตามสโลแกน ที่ว่า “ถนนปลอดภัย น้ำไหล ไฟสว่าง ก้าวข้ามความจน สร้างคนสร้างอาชีพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โดยกลุ่มภูมิใจไทอำนาจชูนโยบายหาเสียงคือ 3 เร่ง 3 พัฒนา 3 เป้าหมาย ซึ่ง “3 เร่ง” ได้แก่ เร่ง สร้างงานสร้างรายได้ เร่ง ช่วยเหลือพี่น้องที่ขาดแคลน ยากจน ด้อยโอกาส เร่ง แก้ไข ซ่อมแซม ถนน สะพาน แหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ, “3 พัฒนา” เช่น พัฒนา คน พัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนา การบริหารจัดการและการประสานงาน, ส่วน “3 เป้าหมาย” เช่น ให้อำนาจเจริญ เป็นเมืองครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข ให้คนอำนาจเจริญมีสุขภาพดี การศึกษาดี และรายได้ดี ให้อำนาจเจริญ อุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองสมุนไพร และคนมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนโยบาย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เร่งซ่อม บำรุง สร้างถนนทุกสาย สะพานทุกแห่ง จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดบ่อบาดาล ซ่อม สร้างระบบประปา สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายประชาอาสา สนับสนุนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และพลังงานชีวภาพ
ด้านสาธารณสุขสนับสนุน ส่งเสริม การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึงสิ้นอายุ การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค การพัฒนาด้านศักยภาพ อสม. สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) จัดหาพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอสำหรับกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัย และการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้พิการทุกประเภท


ด้านการศึกษา เพิ่มศักยภาพครู ดูแลโรงเรียนห่างไกลให้นักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบได้พัฒนาความสามารถทักษะความสนใจเต็มศักยภาพ ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญและมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ด้านการเกษตรและการค้าดำเนินการให้อำนาจเจริญเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเมืองแห่งสมุนไพร ปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ การปลูกป่าต้นน้ำและจัดให้มีตลาดกลาง ในการเข้าถึงโครงการประกันพืชผลที่เป็นธรรม ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ กลุ่มประมง
ด้านการท่องเที่ยว สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแลนมาร์คระดับจังหวัด อำเภอ สนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยว OTOP Village สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตและแปรรูปผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ

ด้านการกีฬา สนับสนุน ส่งเสริมให้มีลานกีฬา สนามกีฬา และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ศิลปวัฒนธรรมเพณี สนับสนุน ศิลปะ งานศิลป์ งานฝีมือให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนหัตถกรรมฝีมือแรงงานท้องถิ่น สนับสนุน วัฒนธรรมและบุญประเพณีทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้มีภราดรภาพ ความเอื้ออาทร ลดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ส่งเสริม สนับสนุน ความรัก ความอบอุ่น ในสถานบันครอบครัวและชุมชน

การประสานงานต่างๆ จัดทำข้อมูลและแผนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็น ประสานและแก้ไข ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ประสานสนับสนุน ช่วยเหลือภารกิจที่จำเป็น อบต. เทศบาล ที่เกินศักยภาพ เมื่อได้รับการร้องขอในการการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม

สำหรับทีมบริหารประกอบด้วย นายบวรศักดิ์ คณาเสน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ นายพนัส พันธุ์สุวรรณ อดีตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ และ นางอิสราภรณ์ บุญหนุน อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ รวมถึงทีมที่ปรึกษาพิเศษ ได้แก่ นายโกเศศ ศุภโกศล อดีตปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิการณ์ หริ่งเจริญ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ผนึกพลังร่วมเดินหน้าทำงาน สร้างบ้านแปงเมือง พัฒนาอย่างยั่งยืน