วว. จัดโครงการประกวดนวัตกรรมแอปพลิเคชั่นเพื่อบริการประชาชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด “โครงการประกวดนวัตกรรมแอปพลิเคชั่นเพื่อบริการประชาชน” สำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการของ วว. ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานอย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นและผลักดันให้องค์กรของรัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านการบริการประชนชน โดยผู้เสนอโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. มีสมาชิก 1-3 คน (ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ตลอดโครงการ)

รางวัลและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงการผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ https://www.tistr.or.th/banners/files/file_20210131AppService.jpg ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. (02) 577-9350, (061) 954-6469 E-mail : [email protected]