ถกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบุกผง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสารสกัดบุกผง ถกเนื้อหา “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบุกผง” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนส่ง สมอ.พิจารณา

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสารสกัดบุกผง ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพื่อให้คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม นักวิชาการ และกลุ่มผู้ประกอบการบุก ได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบุกผง (POWDERED KONJAC) โดยมี นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ให้เกียรติเปิดการประชุม จากนั้นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสารสกัดบุกผงได้หารือในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ที่กำหนดคุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีของบุก ประกอบด้วย กลูโคแมนแนน ความหนืด ปริมาณออกซาเลต และค่าสี

นายมรุต จิรเศรษฐสิริ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบุกผง โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์คุณลักษณะนั้น ควรอิงเกณฑ์มาตรฐานสากล ไม่ควรตั้งมาตรฐานสูงหรือต่ำจนเกินไป และให้คำนึงถึงผู้ประกอบการบุกให้ทุกบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายใต้มาตรฐานที่เรากำหนด

 

ด้าน นายวิฑูรย์ ยวงสะอาด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ กล่าวเสริมว่า กองพัฒนายาแผนไทยฯ จะนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปปรับปรุง โดยเฉพาะประเด็นเกณฑ์คุณลักษณะบุกจะปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานจีน โดยแบ่งเป็นชั้นคุณภาพให้ชัดเจน เมื่อแก้ไขร่างฯ เสร็จจะเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนทำประชาพิจารณ์ จากนั้นจะส่งให้ทางคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสารสกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป