ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างพลังชุมชน

ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทำงานจิตอาสา 904 เพื่อหารือออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5003 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ เพื่อสร้างจิตวิญญาณอาสาสมัครในความรักชาติ ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 15,000 คน ในการเป็นจิตอาสาด้านภัยพิบัติ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 มกราคม 2564 ครบรอบ 52 ปี วันอาสาพัฒนาชุมชน