วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์ เพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกจากชุมชนในจำนวนมาก

ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลศรีวิชัย ร่วม มอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนให้แด่เจ้าอาวาสวัดสามกอง ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะนำขยะจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐโดยการเป็นจิตอาสา นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งโรงงานกำจัดวัสดุที่ใช้แล้วและผลิตปุ๋ยธรรมชาติเป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลา มีพื้นที่กำจัดขยะประมาณ 200 ไร่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ ร้อยละ 70 ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะจากเทศบาลนครสงขลา (2,156 ตัน/เดือน) และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (1,070 ตัน/เดือน) [กรมควบคุมมลพิษ, 2563] ประชากรมีรายได้จากการเกษตร ประมง การปศุสัตว์ ค้าขาย การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมในครัวเรือนและโรงงาน และลูกจ้างงานของรัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยโดยการนำขยะพลาสติกจากชุมชนมาสร้างนวัตกรรม โดยนำมาเป็นส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ต้าร์ เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์ เช่น แผ่นปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย และกระถางต้นไม้ เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกจากชุมชนในจำนวนมาก ชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากผลการวิจัย นอกจากนี้ การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชุนเกาะแต้วจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ของภาคส่วนต่างๆ และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ ณ วัดสามกอง ชุมชนเกาะแต้ว ต.เกาะแต้ว  อ.เมือง จ.สงขลา

สอบถามรายละเอียดแปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ลักษณะกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์  08-9757-4263

วศินี จิตภูษา นักประชาสัมพันธ์ มทร. ศรีวิชัย รายงาน