บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรม “การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น” ให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร

นายสุภัค เหล่าดี  ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด  มหาชน ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น” ให้กับเกษตรกร จากอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ดินและปุ๋ย เพื่อนแท้เกษตร โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Thai Central Chemical Public Company Limited continuously held farmer meeting activity “Soil Sampling and Preliminary Analysis of Soil” to Farmers at the meeting room of Puentae Kaset, Soil and Fertilizer Learning Center.

Mr. Supuk Laudee –General Manager of Marketing and R&D Division of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading producer and distributer of OX-Brand high quality NPK compound fertilizer, held the farmer meeting activity in the topic “Soil Sampling and Preliminary Analysis of Soil” to farmers from Maharaj District, Pra Nakhon Sri Ayutthaya Province. On this occasion, honored by Assistant Professor Dr. Suphachai Amkha – Lecture of Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus as a lecturer at Puentae Kaset, Soil and Fertilizer Learning Center in Nakhon Luang Plant Site, Nakhon Luang District, Pra Nakhon Sri Ayutthaya Province.