กยท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาด ประจำหน่วยธุรกิจ (BU) กยท. จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร ธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ และธุรกิจออนไลน์
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2563

โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด ระบบโลจิสติกส์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า บริหาร การลงทุน การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า รวมถึงหากมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กยท. สำนักงานใหญ่ หรือเข้าดูประกาศและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th  หรือติดต่อสอบถามโทร. (02) 433-2222 ต่อ 141 นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์ หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ EMS หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2564