เชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร

 

เวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี… มีสุข : “ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?”

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30 – 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ผ่านทางออนไลน์ระบบ ZOOM

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.        กล่าวเปิด โดย

(1) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสานงานของประเทศไทยสำหรับ UNFSS (Thai National Convenor)

(2) ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

(3) ดร. เดลฟีน ลาลูส ผู้อำนวยการศูนย์พืชผักโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (World Vegetable Center: WorldVeg)

09.15 – 09.30 น.        การบรรยาย หัวข้อ “การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก”

โดย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

09.30 – 10.00 น.        การบรรยาย หัวข้อ “Vegetable Food Systems for Healthy Diets

โดย ดร. โจดี้ ฮาร์ริส ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาหารโลก ศูนย์พืชผักโลก (WorldVeg)

10.00 – 10.15 น.        การบรรยาย หัวข้อ “นโยบาย การดำเนินการ และการส่งเสริมด้านผัก” โดย

(1) นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร

(2) นายอำนวย อรรถลังรอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร

10.15 – 10.30 น.        การบรรยาย หัวข้อ “การส่งเสริมระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดย ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

10.30 – 10.45 น.        การบรรยาย หัวข้อ “ระบบอาหารที่ดีและยั่งยืนกับการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ของคนไทย” โดย ผศ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

10.45 – 12.00 น.        การประชุมกลุ่มย่อย (Break-out Session: BOS)

กลุ่มย่อย 1 : ภาษาอังกฤษ ผู้ดำเนินการกลุ่มย่อย 1 (ดร. โจดี้ ฮาร์ริส WorldVeg)

กลุ่มย่อย 2: ภาษาไทย ผู้ดำเนินการกลุ่มย่อย 2 (นางสาวจิราภา จอมไธสง กรมส่งเสริม

การเกษตร และ นางสาวปิยาพร อรุณพงษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

12.00 – 12.30 น.        นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

12.30 – 12.45 น.        กล่าวปิด โดยผู้แทนจาก (1) ศูนย์พืชผักโลก (WorldVeg) (2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

บทความก่อนหน้านี้ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ ผ่านกระทรวง พม. ร่วมดูแลผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19
บทความถัดไปธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี บุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลยุโรป ลงนามสัญญาซื้อหุ้นบริษัทซีพลาสต์ โปรตุเกส เดินหน้า ESG ขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ตลาดโลก