ถึงฝั่งอีก 5 แปลง อ.น้ำขุ่น ตรวจรับงาน “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี พร้อมยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ รอรับความชุ่มฉ่ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายไทย สีสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอน้ำขุ่น มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับแปลง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและตรวจรับงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจรับงานการขุดปรับพื้นะที่ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่ นางสำราญ ทองชุม บ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา / นายพรชัย ขุนมิล บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 12 ตำบลขี้เหล็ก / นายบุญทัน เครือแก้ว บ้านหนองดุมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลไพบูลย์ / นางลด แหวนเพ็ชร์ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลไพบูลย์ และนางเมือง ศรีหาบุตร หมู่ที่ 2 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ตำบลไพบูลย์ ซึ่งผลการตรวจรับ เจ้าของแปลงทั้ง 5 แปลงคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผ่าน และจะเร่งทำการเบิกจ่ายตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ ซึ่งเจ้าของแปลงมีความพึงพอใจ และมุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง

ในส่วนของอำเภอน้ำขุ่น มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ 5 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ 5 รวม 10 แปลง งบเงินกู้รัฐบาล แปลง HLM พื้นที่ 1 ไร่ 86 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 201 แปลง รวม 287 แปลง เเละ CLM พื้นที่ 15 ไร่ 3 แปลง และมีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 32 คน และได้รับงบประมาณโครงการฯ รวม 36,792,200 บาท และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำสัญญา PO ในภาพรวมทุกกิจกรรมแล้ว 26,224,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.28 (ข้อมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2564)

โอกาสนี้ คณะติดตามฯ ได้พบปะคณะทำงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลงในพื้นที่ โดยให้คำแนะนำการปลูกไม้ป่า 5 ระดับ หลักกสิกรรมธรรมชาติ ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พร้อมชื่นชมแปลงที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ และระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หากมีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และมีแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน