ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จะดำเนินการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556 ข้อ 7 ข้อ 15 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ออกประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาอธิการบดี ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 2-22 มิถุนายน 2564

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด สามารถนำใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานมายื่นได้โดยตรง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา หรือส่งทางไปรษณีย์ มายังกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ตั้งแต่วันที่ 2-22 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งด้วยวิธีลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น วันที่ได้รับเอกสารพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โทรศัพท์ (035) 709-104 Voip 10302 หรือดูรายละเอียดประกาศ ได้ที่ https://www.rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php?id=content21052414400706774