กยท. จุดฝันบุตรชาวสวนยาง เตรียมตบเท้าเข้ารับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กับ กยท. ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

บุตรชาวสวนยาง เตรียมเฮ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยางปีที่ 2 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

หลังจากที่ กยท. ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะให้ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ปีละ 100,000 บาท/คน รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49 (5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของยางพารา และนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพในการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน

บัดนี้ กยท. ได้เปิดให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ที่สอบเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยตามคณะ หลักสูตร/สาขา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ กยท. กำหนด เข้าสมัครขอรับทุนการศึกษาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.raot.co.th และสามารถยื่นใบสมัครที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่ง กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนด เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร โทร. (02) 433-2222 ต่อ 245 ในวันและเวลาราชการ