โค้งสุดท้าย…มทร.สุวรรณภูมิ เปิดสมัครออนไลน์ รับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จำแนกตาม คณะ สาขาวิขา จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มิถุนายน 2564 จบ ม.3 สมัครเรียนต่อ ระดับ ปวช. / จบ ม.6 สมัครเรียน ระดับ ปวส. /จบ ปวช. สมัครเรียน ระดับ ปวส. / จบ ปวส. สมัครเรียน ระดับ ปริญญาตรี สามารถเข้าลิงก์ตามนี้ได้เลย http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/app_form.php

ลิงก์ระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com/…/1GSYTso1AykIo9FXjY4v2Lb…/view

ลิงก์ระบบส่งเอกสารสมัครเรียน http://register.rmutsb.ac.th/…/admission_apply_index.php

สำหรับผู้จบ ม.6 สมัครเรียน ระดับ ปริญญาตรี ลิงก์เข้าระบบรับสมัคร>>>ระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี https://student.mytcas.com

ลิงก์ระเบียบการรับสมัครนี้ https://drive.google.com/…/1e46d4GxaP6fAunil9BNIGY…/view

หรือสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.register.rmutsb.ac.th โทร. (035) 709-085, (081) 780-6996 หรือ งานประชาสัมพันธ์ โทร. (035) 709-101 ต่อ 9